Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

KRST

 

KRST VO FARNOSTI PRUSKÉ

 

Kontakt na faru v Pruskom: 0910 852 311; e-mail: pruske@fara.sk

 

ČO TREBA VYBAVIŤ?

  1. Sviatosť krstu vysluhujeme vo farskom kostole každú nedeľu, zvyčajne po svätej omši (alebo počas omše) o 10.15 hod.

  2. Krst nahlási jeden z rodičov dieťaťa (stačí v týždni pred krstom v úradných  hodinách alebo po sv. omšiach). Prineste si rodný list dieťaťa. Vypíše a podpíše sa žiadosť s potrebnými údajmi, ktoré potom pôjdu do krstnej matriky.

  3. Ak rodičia dieťaťa nebývajú v Pruskom, je potrebné priniesť povolenie miestneho kňaza o prepustení krstiť vo farnosti Pruské (tzv. licencia).

  4. Rodičia a krstní rodičia absolvujú pred krstom krstnú náuku, ktorá sa koná na fare v Pruskom v sobotu pred krstom o 09.00 hod., po náuke je možnosť vyspovedať sa.

  5. Rodičia ani krstní rodičia nepotrebujú žiadne iné doklady.

  6. Podmienky pre krstných rodičov: vek 16 rokov; pokrstený človek, ktorý prijal Eucharistiu a birmovanie; ak žije v manželstve – sviatostné manželstvo (krstnými rodičmi nemôžu byť napr. ľudia, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch); nesmie to byť rodič krstenca.

  7. Veci potrebné ku krstu: krstná košieľka a krstná svieca, ktoré kúpite v predajniach devocionálií.

 

KRSTNÝ OBRAD

Krstný obrad začne prežehnaním a privítaním. Potom sa kňaz opýta rodičov:

Kňaz: Aké meno dávate svojmu dieťaťu?

Rodičia: M. (meno)

Kňaz: Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre M.?

Rodičia: Krst.

Kňaz: Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti?

Rodičia: Áno.

Kňaz: A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať?

Krstní rodičia: Áno.

Kňaz: M. (Milé dieťa), svätá matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža.

Bez slova poznačí dieťa na čele krížom. Potom vyzve rodičov a krstných rodičov, aby aj oni urobili podobne. Potom nasleduje bohoslužba slova zakončená spoločnými modlitbami veriacich a litániami k svätým. Potom sa kňaz modlí s vystretými rukami nad dieťaťom modlitbu exorcizmu a pomaže dieťa na hrudi olejom katechumenov. Nasleduje požehnanie vody (okrem Veľkonočného obdobia). Potom nasleduje zrieknutie zlého ducha a vyznanie viery.

Kňaz: Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovuzrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje boží život v človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení; zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v neho verí Cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst.

Potom sa kňaz pýta:

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha?

Všetci: Zriekam.

Kňaz: Aj všetkých jeho skutkov?

Všetci: Zriekam.

Kňaz: Aj všetkých jeho pokušení?

Všetci: Zriekam.

Kňaz: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Všetci: Verím.

Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Všetci: Verím.

Kňaz: Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?

Všetci: Verím.

Kňaz: Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Všetci: Amen.

K: My všetci sme teraz s vami vyznali vieru Cirkvi. Chcete teda, aby M. bol(a) pokrstený(á) v tejto viere?

Rodičia a krstní rodičia: Chceme.

Potom kňaz pokrstí dieťa so slovami:

M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Nasledujú vysvetľujúce obrady po krste: pomazanie krizmou, odovzdanie bieleho rúcha a odovzdanie zažatej sviece.

Kňaz: Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovuzrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krizmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný.

Všetci: Amen.

Kňaz mlčky pomaže dieťa sv. krizmou na temene hlavy.

Kňaz: M., stal(a) si sa novým stvorením a obliekol (obliekla) si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol (priniesla) nepoškvrnené do života večného.

Všetci: Amen.

Položí na dieťa biele rúcho. Potom pristúpia krstní rodičia s krstnou sviecou. Kňaz im ju zapáli od veľkonočnej sviece so slovami: „Prijmite svetlo Kristovo” a odídu na svoje miesto.

Kňaz: Milí rodičia a krstná matka (krstný otec, krstní rodičia), vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve.

Nasleduje modlitba Pána – Otčenáš a obetovanie dieťaťa nebeskému Otcovi. Rodičia trochu nadvihnú dieťa a budú opakovať po kňazovi.

Kňaz: Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.

Krstný obrad končí záverečným požehnaním.