Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2% /3%) Z DANÍ PRE FARNOSŤ ZA ROK 2022

 

Aj Vy chcete finančne pomôcť našej farnosti? Poukážte preto 2% podielu zo zaplatenej dane na podporu aktivít farnosti. Svoje 2% zo zaplatenej dane darujte  neinvestičnému fondu Jonatán, ktorého zriaďovateľom je farnosť Pruské. 


Tlačivo na poukázanie (Vyhlásenie) je k dispozícii vzadu vo farskom kostole v Pruskom,   
v kostoloch v Dulove a v Horovciach. Tiež online na webovej stránke na konci tohto oznamu. Tlačivo sa dá vypísať v počítači a vytlačiť, alebo vytlačiť prázdne a ručne vypísať.

K Vyhláseniu je NEVYHNUTNÉ pripojiť potvrdenie od zamestnávateľa. Väčšina zamestnávateľov ho dáva automaticky, ak by ho niekto potreboval, je uvedené ako posledný súbor v tomto ozname.

Je možnosť darovať aj 3% zo svojich daní. Dotyčná osoba však musela v roku 2022 odpracovať najmenej 40 v dobrovoľníckej službe. K vyhláseniu je potrebné priložiť potvrdenie, kde bola dobrovoľnícka činnosť vykonávaná.

Pre dobrovoľníkov z farnosti sú pripravené potvrdenia, ktoré si môžu vyzdvihnúť 
v sakristiách kostolov v Pruskom, Dulove a v Horovciach alebo na požiadanie od kňazov, či kostolníkov po sv. omšiach. Toto potvrdenie je opatrené pečiatkou farnosti a podpisom štatutára - farára farnosti. 

Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivá môžete odovzdať do poštovej schránky na fare v Pruskom, odovzdať po svätých omšiach v kostole alebo priamo doručiť (osobne alebo poštou) na daňový úrad, príslušný podľa Vášho trvalého pobytu.  
Termín na ich doručenie je najneskôr do 30.04.2023!