Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Silvester 2016 – farská štatistika

Silvester 2016 – farská štatistika

Posledný deň v roku na Silvestra je tradíciou prečítať si štatistiky, ktoré sa dotýkajú financií a sviatostí vo farnosti. Takže najskôr finančný prehľad.

PRÍJEM v našej farnosti činili tieto položky:

Zvonček a mesačné ofery – 46 350

Nájom pastoračného centra a iné nájmy – 15 677,64

dary – 15 500

SPOLU PRÍJEM: 77 527,64 € + stav k 1.1.2016 – 37 511,99

VÝDAJE

Spotreba elektriny a plynu: 15 977,46

Doprava, autobusy a akcie: 8 485,48

Tlač letákov, knihy, časopisy: 2 844,18

Mzdy a odvody: 9 560,91

Údržba kostolov a budov, vývoz odpadu,

poistenie kostolov a fary, benzín, spotreba vody: 8 834,85

Liturgické potreby: 1 721,62

Rekonštrukcie kostolov (ozvučenie kostolov Mikušovce a Tuchyňa, nákup techniky na premietanie Dulov, osvetlenie kostola Pruské, fasáda Horovce): 46 088,58

Daň z príjmu 2015: 9 770,91

preddavky na daň 2016 – 8360,1

SPOLU VÝDAJ: 111 644,09 €

K dnešnému dňu má naša farnosť 3 395,54 e

Veľkým prínosom boli aj brigádnicky odpracované hodiny. Srdečná vďaka všetkým brigádnikom, ktorí počas roka pomáhali.

Ďakujeme aj tým, ktorí poukázali 2 % na Jonatán, n. f. – spolu prišlo na účet 4 458,41 eur. Z týchto financií podporujeme napr. púť rodín na svätý Hostýn a aj ostatné púte, výlety a aktivity s rodinami, mládežou a deťmi.

Tento rok v našej farnosti koledovalo 186 koledníkov (142 detí, 44 vedúcich) v 25 skupinkách. Spolu navštívili 477 domácností a vyzbierali sumu 10.070 €. Krivoklát 460, Mikušovce 1150, Tuchyňa 1167, Bohunice 1316,50, Horovce 1540, Dulov 1668, Vršatské Podhradie 330 a Pruské 2438,50. Vďaka všetkým vedúcim a deťom, ktorí nám radi a ochotne otvorili svoje štedré príbytky. Naša farnosť pomohla tým, ktorí to najviac potrebujú.

V roku 2016 bolo v našej farnosti pokrstených 94 detí, z toho: 43 chlapcov, 51 dievčat. Prajeme im milosťami naplnený, šťastný a krásny život.

Pruské: 26 detí

Bohunice: 8

Mikušovce: 11

Tuchyňa: 9

Horovce: 8

Dulov: 6

Krivoklát: 3

Vršatec: 1

Savčina: 1

podvažie: 4

mimo farnosti: 17

Našu farskú rodinu opustilo 82 veriacich, z  toho 40 mužov, 42 žien.

Odpočinutie večné daj im,  Pane... 

Pruské: 21

Bohunice: 5

Mikušovce: 10

Tuchyňa: 11

Horovce: 11

Dulov: 8

Krivoklát: 7

Vršatec: 5

Savčina: 2

Podvažie: 2

Sviatosť manželstva prijalo 40 párov.

Vyprosujme im trvalý, požehnaný spoločný život vo svojich rodinách.

Počet prijatých úmyslov sv. omší za rok 2016 bol: 1900

Z tohto počtu sv. omší sme odslúžili v našej farnosti približne 750 úmyslov a ostatné boli priebežne posielané spolu s peniazmi na odslúženie iným kňazom.

Počet svätých prijímaní za rok – 120 000 (podľa počtu objednaných hostií)

Na záver vám chceme zo srdca poďakovať za všetko, čo bolo z vašej strany v priebehu roka 2016 dobré a krásne. Ďakujem za váš horlivý život viery, ktorým ste sa otvárali pre Božie pôsobenie vo vás. Mladým ďakujem za trpezlivosť a starostlivosť o starých. Starým ďakujem za trpezlivosť s mladými aj s deťmi a ich rešpektovanie. Ďakujeme za všetku pomoc v kostoloch a na fare. Za dobrú spoluprácu chceme poďakovať aj obecným úradom, pánom starostom, základným školám a ostatným organizáciám v našich obciach. Zvlášť ďakujeme: kostolníkom, organistom, upratovačkám kostolov, miništrantom, spevokolom, brigádnikom, organizátorom a zodpovedným ľuďom za akcie. Veľkým prínosom pre farnosť sú aj spevokoly, spoločenstvá a organizácie! Srdečná vďaka patrí aj vám. Nech vás všetkých za všetko požehnáva a odmení sám Pán Ježiš. Amen.