Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Silvester 2016 – farská štatistika

Silvester 2016 – farská štatistika

Posledný deň v roku na Silvestra je tradíciou prečítať si štatistiky, ktoré sa dotýkajú financií a sviatostí vo farnosti. Takže najskôr finančný prehľad.

PRÍJEM v našej farnosti činili tieto položky:

Zvonček a mesačné ofery – 46 350

Nájom pastoračného centra a iné nájmy – 15 677,64

dary – 15 500

SPOLU PRÍJEM: 77 527,64 € + stav k 1.1.2016 – 37 511,99

VÝDAJE

Spotreba elektriny a plynu: 15 977,46

Doprava, autobusy a akcie: 8 485,48

Tlač letákov, knihy, časopisy: 2 844,18

Mzdy a odvody: 9 560,91

Údržba kostolov a budov, vývoz odpadu,

poistenie kostolov a fary, benzín, spotreba vody: 8 834,85

Liturgické potreby: 1 721,62

Rekonštrukcie kostolov (ozvučenie kostolov Mikušovce a Tuchyňa, nákup techniky na premietanie Dulov, osvetlenie kostola Pruské, fasáda Horovce): 46 088,58

Daň z príjmu 2015: 9 770,91

preddavky na daň 2016 – 8360,1

SPOLU VÝDAJ: 111 644,09 €

K dnešnému dňu má naša farnosť 3 395,54 e

Veľkým prínosom boli aj brigádnicky odpracované hodiny. Srdečná vďaka všetkým brigádnikom, ktorí počas roka pomáhali.

Ďakujeme aj tým, ktorí poukázali 2 % na Jonatán, n. f. – spolu prišlo na účet 4 458,41 eur. Z týchto financií podporujeme napr. púť rodín na svätý Hostýn a aj ostatné púte, výlety a aktivity s rodinami, mládežou a deťmi.

Tento rok v našej farnosti koledovalo 186 koledníkov (142 detí, 44 vedúcich) v 25 skupinkách. Spolu navštívili 477 domácností a vyzbierali sumu 10.070 €. Krivoklát 460, Mikušovce 1150, Tuchyňa 1167, Bohunice 1316,50, Horovce 1540, Dulov 1668, Vršatské Podhradie 330 a Pruské 2438,50. Vďaka všetkým vedúcim a deťom, ktorí nám radi a ochotne otvorili svoje štedré príbytky. Naša farnosť pomohla tým, ktorí to najviac potrebujú.

V roku 2016 bolo v našej farnosti pokrstených 94 detí, z toho: 43 chlapcov, 51 dievčat. Prajeme im milosťami naplnený, šťastný a krásny život.

Pruské: 26 detí

Bohunice: 8

Mikušovce: 11

Tuchyňa: 9

Horovce: 8

Dulov: 6

Krivoklát: 3

Vršatec: 1

Savčina: 1

podvažie: 4

mimo farnosti: 17

Našu farskú rodinu opustilo 82 veriacich, z  toho 40 mužov, 42 žien.

Odpočinutie večné daj im,  Pane... 

Pruské: 21

Bohunice: 5

Mikušovce: 10

Tuchyňa: 11

Horovce: 11

Dulov: 8

Krivoklát: 7

Vršatec: 5

Savčina: 2

Podvažie: 2

Sviatosť manželstva prijalo 40 párov.

Vyprosujme im trvalý, požehnaný spoločný život vo svojich rodinách.

Počet prijatých úmyslov sv. omší za rok 2016 bol: 1900

Z tohto počtu sv. omší sme odslúžili v našej farnosti približne 750 úmyslov a ostatné boli priebežne posielané spolu s peniazmi na odslúženie iným kňazom.

Počet svätých prijímaní za rok – 120 000 (podľa počtu objednaných hostií)

Na záver vám chceme zo srdca poďakovať za všetko, čo bolo z vašej strany v priebehu roka 2016 dobré a krásne. Ďakujem za váš horlivý život viery, ktorým ste sa otvárali pre Božie pôsobenie vo vás. Mladým ďakujem za trpezlivosť a starostlivosť o starých. Starým ďakujem za trpezlivosť s mladými aj s deťmi a ich rešpektovanie. Ďakujeme za všetku pomoc v kostoloch a na fare. Za dobrú spoluprácu chceme poďakovať aj obecným úradom, pánom starostom, základným školám a ostatným organizáciám v našich obciach. Zvlášť ďakujeme: kostolníkom, organistom, upratovačkám kostolov, miništrantom, spevokolom, brigádnikom, organizátorom a zodpovedným ľuďom za akcie. Veľkým prínosom pre farnosť sú aj spevokoly, spoločenstvá a organizácie! Srdečná vďaka patrí aj vám. Nech vás všetkých za všetko požehnáva a odmení sám Pán Ježiš. Amen.