Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Hlavná brána farského kostola

Človek prichádzajúci do nášho farského kostola vstupuje s určitými vnútornými pohnútkami. Stačí stlačiť kľučku brány a vojsť...

Početné národy a kultúry si v každej dobe uvedomovali dôležitosť srdca, tohto centrálneho ľudského orgánu, a dávali mu symbolický obsah. Stalo sa všeobecným symbolom lásky. Zo srdca pramenia vnútorné emócie, a preto je aj východzím bodom všetkého ľudského cítenia, myslenia a jednania.
      Kompozícia brány je založená na motíve srdca: menšieho, možno toho ľudského, vloženého do všeobjímajúceho – Božieho. Výtvarne sa jedná o niekoľko línií, kriviek a uzlov, ktoré majú svoj vnútorný poriadok. Spočiatku sa možno nazdávať, že obe strany brány sú identické, ide však o technický až matematický fígeľ, pretože symetria  je len zdanlivá.

Myšlienka vytvoriť hlavnú bránu do kostola vznikla ešte pred viac ako 15-imi rokmi, ale dostala svoju podobu až pred rokom. Postupne dozrievali nápady, kým celý tvorivý proces nenadobudol konkrétne tvary. Po roku sústredenej práce došlo v auguste 2011 ku konečnej realizácii osadenia brány. Vízia pokračovať v ďalších dvoch bránach je v štádiu skicovania, riešenia...
                                                                         Mgr. Art. Dominik  Monček

FOTO: Monika Mončeková